Villkor för utlysningen

Vem kan ansöka?
Sökanden ska vara en bildkonstnär eller en konstnärsgrupp med ansvar för och upphovsrätt till det konstnärliga innehållet. I arbetsgruppen kan ingå även personer som inte är bildkonstnärer. Det projekt som föreslås i ansökan får inte ha genomförts tidigare i motsvarande form; premiärvisningen ska ske inom detta samarbetsprojekt.

Hur kan vi arbeta tillsammans?
Lönnströms konstmuseum och konstnären svarar tillsammans för att Lönnströmprojektet genomförs proffsigt, högklassigt och ansvarsfullt. Öppen interaktion mellan konstnären och museet är i en nyckelroll. Museet är aktören som möjliggör det nya verket och fungerar som konstnärens samarbetspartner genom hela processen.

I början av samarbetet reder vi tillsammans ut vilka slags praktiska angelägenheter som måste beaktas för att möjliggöra verket. Vi sätter upp en tidtabell och preciserar budgeten. Vi planerar publikmöten och informationsarbetet. Därefter kan det konstnärliga arbetet vidta. Sakkunniga vid Lönnströms konstmuseum står till konstnärens förfogande i frågor som gäller det konstnärliga innehållet, genomförandet, visningen och ekonomin.

Lönnströms konstmuseums ansvar i ett Lönnströmprojekt:

  • Museet svarar för arbetsersättningarna och produktionskostnaderna enligt kostnadskalkylen och de överenskomna detaljerna i samarbetsavtalet.
  • Museet leder projektet och svarar för ekonomiförvaltningen.
  • Museet svarar för publikarbetet och dess utgifter.
  • Museet svarar för informationsverksamheten och dess utgifter.
  • Museet svarar för dokumenteringen och dess utgifter.

Konstnärens ansvar i ett Lönnströmprojekt:

  • Efter att ha valts till genomförare av Lönnströmprojektet avdelar konstnären tillräcklig tid för arbetet och binder sig vid projektet så länge det pågår.
  • Konstnären svarar för projektets konstnärliga innehåll.
  • Konstnären svarar för att projektets kostnadskalkyl följs så att projektet blir färdigt inom utsatt tid och inom ramen för budgeten.
  • Konstnären förbinder sig att delta i publikarbetet enligt vad man särskilt kommer överens om.
  • Konstnären svarar för utgifter som tillkommer efter att projektet avslutats, exempelvis eventuella kostnader för förflyttningar.

Tid och plats
Projektet pågår i cirka två år (2022–2023). Det första året präglas av planering och förberedelser. Under det andra projektåret är projektet färdigt att visas eller upplevas av publiken.

Platsen för projektet bestäms tillsammans. Verket kan visas på en viss plats, exempelvis i Raumo eller dess näromgivning, eller också kan det, beroende på dess karaktär, vara tillgängligt i ett vidare område. Om projektet resulterar i ett fysiskt konstverk behåller konstnären äganderätten till det såvida inte annat avtalas.

Ansökan

Lämna in din ansökan via våra webbsidor senast den 15 oktober: lonnstromsmuseer.fi/ansokningsblankett

Beskriv din idé
Beskriv i din projektplan verkets bakgrund och innehåll, och berätta vad det är som gör projektet viktigt och aktuellt. Varför är det just nu viktigt för dig och för publiken att ditt verk genomförs? Vilket budskap kommer verket att förmedla, vilka slags tankar och insikter vill du att det ska väcka? Beskriv det idealiska sättet att genomföra verket såsom du ser det just nu.

Beskriv i din ansökan också målen för projektet och museets roll i förhållande till dem. Gör upp en tidtabell för projektets olika delar. Presentera din tidigare verksamhet och berätta hur din erfarenhet och kompetens garanterar att projektet lyckas. Redogör djärvt också för projektets osäkerhetsfaktorer eller potentiella risker. Dem kan vi kanske lösa tillsammans. Bedöm verkets miljökonsekvenser och hur de kan minimeras.

Gör upp en budget som inkluderar alla eventuella utgifter
Projektkostnaderna ersätts dels med arbetsersättning, dels med ersättning för produktionskostnader.

Konstnärens arbetsersättning kan vara högst 30 procent av projektets totalkostnader. Ersättningen är skattepliktig inkomst för vilken förskottsinnehållning och arbetstagarens bikostnader ska betalas. Arbetsersättningen räknas med i konstnärens pensionsgrundande inkomst.

Utbetalningen av den överenskomna arbetsersättningen sker i perioder enligt vad vi kommer överens separat.

Produktionskostnader är t.ex. kostnader för material, utomstående arbetskraft, transporter, konstruktioner, lokalhyra, apparathyra, resekostnader och försäkring. I kostnadskalkylen ska ingå lönebikostnader för eventuell utomstående arbetskraft samt momsen.

I samarbetsavtalet definieras kostnaderna mer detaljerat. Deras absoluta maximigräns är 100 000 euro, men projektet kan också genomföras till lägre kostnader.

Läs mer om uppgörande av en kostnadskalkyl: lonnstromsmuseer.fi/kostnadskalkyl.

Valet av Lönnströmprojekt
Då ansökningstiden löpt ut ger en jury tillsatt av Lönnströms konstmuseum sr:s styrelse ett förslag till det projekt som ska väljas. Styrelsen fattar det slutliga beslutet i november 2021. Innan dess är det möjligt att juryn vill intervjua de främsta kandidaterna.

Museet kan vid behov be expertutlåtanden om till exempel det tekniska genomförandet. Ansökningarna behandlas konfidentiellt.

Det sjätte Lönnströmprojektet offentliggörs 13.12.2021. Inlämnade ansökningar returneras inte.

Mer information
projekti(at)lonnstrominmuseot.fi
Amanuens Arja Roivainen, 045 2610 501, arja.roivainen(at)lonnstrominmuseot.fi
Museichef Silja Lehtonen, 045 874 5400, silja.lehtonen(at)lonnstrominmuseot.fi