Svar på de vanligaste frågorna

ANSÖKAN

Vem kan ansöka om att genomföra ett Lönnström-projekt?
Sökanden ska vara bildkonstnär eller verksam på bildkonstfältet som konstnär. Sökanden kan föreslå ett projekt som hen själv skapar och har upphovsrätt till. Sökanden kan vara en arbetsgrupp till vilken det förutom en bildkonstnär också kan höra personer från andra områden.

Hur lönar det sig att presentera sitt förslag i ansökan?
Syftet är att övertyga läsaren om att det föreslagna projektet är viktigt och att det är möjligt att genomföra. Presentera planen tydligt och tillräckligt mångsidigt. Beskriv både innehållet och det praktiska genomförandet. Alla detaljer behöver i det här skedet inte vara genomtänkta, men redogör för det väsentliga.

GENOMFÖRANDE

Hurdana projekt söker Lönnströms konstmuseum inte?
Färdiga koncept, konstutställnings- eller bokprojekt eller varianter av tidigare projekt.

Går det att ansöka med ett verk som genomförts tidigare eller som redan visats?
Ett tidigare genomfört projekt kan inte genomföras som sådant, men verket kan vara en fortsättning på ett verk, en föreställning eller ett projekt som genomförts tidigare.

Var kan projektet genomföras?
Lönnströms konstmuseum slår inte fast platsen i förväg. Platsen måste vara lagenlig, möjlig och tillgänglig på något sätt. Beskriv i ansökan vilket slags miljö projektet behöver, om det är realistiskt och vilka sökandens egna önskemål är. Det är inte nödvändigt att uppge en plats.

KOSTNADER

Kan det valda projektet få ekonomiskt stöd retroaktivt?
Arbetet på projektet kan ha påbörjats innan ansökan lämnades in, men museets finansiering täcker inte kostnader som uppstått innan projektet valdes.

Kan projektet redan ha annan finansiering och kan det söka finansiering efter att det valts?
Arbetet på projektet kan ha kommit i gång, så länge verket inte visats någon annanstans. Om projektet redan fått annan finansiering, uppge det i kostnadskalkylen så att museets andel och den övriga finansieringen framgår tydligt. Under projektet får tilläggsfinansiering sökas. Konstnären ska då uppge både för museet och för den andra finansiären vad denna finansiering täcker och vilket dess förhållande är till museets stöd.

Betalas arbetsersättningen till alla medlemmar i en arbetsgrupp?
Om mottagaren är en arbetsgrupp fördelas ersättningen mellan medlemmarna enligt vad gruppen själv föreslår. För andra eventuella löntagare ska lönen eller arbetsersättningen inklusive lönebikostnader reserveras från projektets produktionskostnader och synas i kostnadskalkylen.

Kan sökanden vara ett kooperativ?
Visst. I så fall ska momsen ingå den budgeterade arbetsersättningen.

Ersätter museet projektets övriga kostnader utöver arbetsersättningar och produktionskostnader?
Museet svarar enligt sin egen praxis för projektets administrativa kostnader, publikarbetet, dokumenteringen och kommunikationen. Dessa utgifter behöver inte inkluderas i projektets kostnadskalkyl.

SAMARBETSPARTNERS

Hurdana samarbetspartners kan ett Lönnströmprojekt ha?
Behovet av samarbetspartners och deras roll beror på projektet. Samarbetet kan gälla t.ex. platsen där verket genomförs, material, publikarbete eller marknadsföring. Tänkbara partners är t.ex. organisationer, läroanstalter och företag.

När lönar det sig att närma sig samarbetspartners?
Sökanden kan kontakta en önskad samarbetspartner i samband med ansökan om det är nyttigt till exempel med tanke på bedömningen av kostnaderna. Det går också att ta kontakt senare då valet gjorts, och museet kan spela en aktiv roll i den processen.

PUBLIKARBETE OCH DOKUMENTERING

Vad handlar publikarbetet om?
Det är vår förhoppning att projektet kan följas under hela processen. Publikarbetet kan handla om till exempel en föreläsning, guidning, konstnärsträff, verkstäder, ett kollektivt evenemang, en blogg eller en temadag. Museet och konstnären planerar tillsammans vilka slags publikmöten som är bäst lämpade för det ifrågavarande verket.

Hur dokumenteras projektet?
Konstnären och museet dokumenterar projektet i samarbete. Museet dokumenterar projektets utveckling och sparar materialet. Konstnären ger en kopia av sitt eget dokumenteringsmaterial från projektet till museet.