Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinen genomför nästa konstprojekt

Tellervo Kalleinen (f. 1975) och Oliver Kochta-Kalleinen (f. 1971) genomför Lönnströms konstmuseums konstprojekt 2018–2020. Styrelsen för Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse valde deras projektförslag Diskussionspark – Spelet om vår gemensamma mark bland totalt 93 inlämnade ansökningar. För att hedra Finlands självständighets 100-årsjubileum har museet reserverat 150 000 euro för projektet. Diskussionspark kommer att realiseras i Raumo.

I verket Diskussionspark – Spelet om vår gemensamma mark ska 36 ortsbor i en spelliknande process planera förändringar i en park. Deltagarnas åldersstruktur motsvarar ortens. Spelet genomförs under två års tid i form av sex drag som i början görs individuellt för att sedan steg för steg bli allt mer gemensamma för hela gruppen. Förändringarna i parken genomförs efterhand som spelet fortskrider.

Varje deltagare får i början en egen liten bit av parkområdet som delats in i 36 mindre områden. För varje drag reserveras 200 euro per person. Efter det första individuella draget kan deltagarna under dragen 2–5 samarbeta med varandra: de kan efter eget gottfinnande slå ihop jordplättar, idéer och även penningbeloppen de har till sitt förfogande. För det sjätte draget är villkoret att beslutet fattas gemensamt av hela gruppen. För detta sista drag har museet reserverat 14 000 euro. Då parken är färdig ordnas en fest för alla.

”Efterhand som samhället och tekniken utvecklas är det viktigt att på nytt dryfta frågor kring demokrati och hur den fungerar, exempelvis deltagande, beslutsprocesser och ägande”, berättar konstnärerna. Innan planeringsprocessen inleds spelar konstnärerna in deltagarnas individuella synpunkter, och då processen avslutats gör de en djupintervju med varje deltagare. Deltagarnas synpunkter kommer också att spelas upp i parken.

Nästa vår letar konstnärerna och museet tillsammans fram en lämplig park. Hösten 2018 görs en offentlig utlysning för att hitta de 36 spelarna. Konstnärerna skulle helst skapa sin park i Raumo.”Vi är mycket glada över det här och hoppas att en lämplig park ska hittas i staden”, konstaterar Lönnströms konstmuseums chef Jenny Valli.

”Som museum flaggar vi för att konsten också ska få handla om att göra roliga saker tillsammans, trots att ämnet är allvarligt. Vi ser fram emot en diskussion om vem som beslutar om det offentliga rummet, hur det används och hur det ser ut. I det här projektet spelar också åtagande och engagemang en viktig roll”, konstaterar Valli.