Projektutlysning 2018

Lönnströms konstmuseum förverkligar drömmar

Från och med 2018 genomför Lönnströms konstmuseum sina samtidskonstprojekt i nära samarbete med bildkonstnärer. Projektansökning 2018 avslutades 15.10.2018.

Från och med 2016 genomför Lönnströms konstmuseum sina samtidskonstprojekt i nära samarbete med bildkonstnärer. De kan skicka sina projektförslag till museet inom ramen för en årlig öppen utlysning.

Åren 2016–2017 genomförde Lönnströms konstmuseum projektet Khronos hus tillsammans med IC-98.
Åren 2017–2018 genomförs Jani Ruscicas projekt Flatlands.
Åren 2018–2020 arbetar museet tillsammans med Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinen på projektet Diskussionspark – spelet om vår gemensamma mark.

Utlysningen 2018

I utlysningen 2018 söker Lönnströms konstmuseum ett konstprojekt vars genomförande förutsätter samarbete mellan bildkonstnären och museet.

Bildkonstnär! Vad har du alltid drömt om? Berätta för oss, så kan vi genomföra din dröm tillsammans! Lämna in din ansökan via våra webbsidor senast den 15 oktober 2018.

I årets utlysning får konstnären själv välja tidpunkten för när projektet ska genomföras. Museets förhoppning är att det ska ske under de närmaste åren. Den exakta tidpunkten kan diskuteras senare.

Åt det valda projektet betalar Lönnströms konstmuseum en konstnärsersättning och ersättning för projektets produktionskostnader, sammanlagt högst 100 000 euro. Sökanden ska bifoga en kostnadskalkyl till sin ansökan. Beloppen i kostnadskalkylen ska täcka samtliga kostnader inklusive moms och lönebikostnader. Konstnärsersättningens storlek avgörs av sökanden och beror på projektets natur. Då ansökningstiden gått ut kan museet förhandla om projektets kostnadskalkyl med sökanden.

Utöver produktionskostnaderna svarar museet enligt egen praxis för projektets publikarbete, kommunikation, dokumentering och förvaltning.

Ansökan kan göras på Lönnströms konstmuseums webbsidor 17.4–15.10.2018.

Vilka villkor ska ett projekt uppfylla?

– Sökanden är en bildkonstnär eller en konstnärsgrupp som svarar för samtidskonstprojektets konstnärliga innehåll.
– Konstnären och museipersonalen planerar genomförandet i nära samarbete och söker samarbetspartners för projektet.
– Projektet har inte genomförts tidigare i motsvarande form.
– En viss andel av projektet ska visas i Raumo.
– I projektet ska ingå en konstpedagogisk del som museipersonalen planerar i samarbete med konstnären. Den konstpedagogiska delen genomförs åtminstone på Lönnström-museernas Galleri och på museets webbsidor. En plan för den delen behöver inte nödvändigtvis ingå i ansökan.
– Publiken ska kunna följa projektets olika faser via webben.
– Dokumenteringen är en viktig del av projektet och bör genomföras så intressant som möjligt.

Museet ansvarar för

– Projektkostnaderna enligt vad som överenskommits i samarbetsavtalet.
– Projektledning (t.ex. avtal, tidtabeller och planeringsmöten) och ekonomiförvaltning (t.ex. bokföring och fakturabetalning).
– Projektets publikarbete enligt museets praxis (t.ex. texter och översättningar samt konstpedagogiskt arbete), dokumentering (visning på webben eller dokumentering i arkiveringssyfte), kommunikation (t.ex. översättning av informationstexter, tryckkostnader och andra marknadsföringskostnader) och administrering (förutom ekonomiförvaltning också utgifter i samband med planeringsmöten, såsom resor och logi).
– Eventuella förhandlingar med samarbetspartners tillsammans med konstnären.
– Eventuella förhandlingar om platsen samt nödvändiga tillstånd i samarbete med konstnären.

Konstnären svarar för

– Professionellt och ansvarsfullt genomförande av projektet i samarbete med museipersonalen.
– Projektets konstnärliga innehåll.
– Sin egen medverkan i projektets genomförande ända till slut.

Valet av projekt 2018

Då ansökningstiden gått ut den 15 oktober gör en jury med tre medlemmar som utses av styrelsen för Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse en framställning till styrelsen om det projekt som ska genomföras. Styrelsen fattar det slutliga beslutet i november.

Innan beslutet fattas kan museet förhandla med sökanden och begära ytterligare upplysningar. Dessa förhandlingar kan gälla exempelvis projektets omfattning eller vilken vikt projektets olika delar ges. Meningen är att kunna slå fast gemensamma mål redan då projektet väljs.

Museet har rätt att under processens lopp begära expertutlåtanden om t.ex. projektets tekniska genomförande. Samtliga frågor som gäller projektförslagen behandlas konfidentiellt, och anlitade experter har tystnadsplikt.

Det vinnande projektet offentliggörs på Teresia Lönnströms födelsedag den 13 december.

Inkomna projektförslag returneras inte utan arkiveras i museet.

Lönnströms konstmuseum och konstnären/konstnärsgruppen ingår ett samarbetsavtal där projektet och dess tidtabell och kostnadskalkyl slås fast. I avtalet definieras också vardera partens ansvar och skyldigheter. Arbetet på projektet inleds i början av följande kalenderår. Projektet genomförs enligt den tidtabell som konstnären/konstnärsgruppen och museet gemensamt kommer överens om.


Mer information
projekti(at)lonnstrominmuseot.fi
Kontaktuppgifter till Lönnströms konstmuseum

Frågor och svar om utlysningen och projektgenomförandet
Budgetmall
Ansökan