Om projektkostnaderna

Kan ett projekt få ekonomiskt stöd retroaktivt?
I princip nej, men i vissa specialfall kan det övervägas, om arbetet på projektet har inletts innan projektets egentliga genomförande. Det viktigaste för Lönnströms konstmuseum är samarbetet mellan museet och konstnären. Den aspekten ska klart komma fram i genomförandet av projekten.

Är det en nackdel om projektet fått finansiering redan tidigare?
Nej. Att förbereda projekt kan vara en långvarig process. Vi förutsätter inte att inga förberedelser gjorts före genomförandet av det gemensamma projektet. Vad vi däremot förutsätter är att publiken inte har kunnat ta del av projektet innan det genomförs i samarbete med museet.

För vilka omkostnader är projektpenningen avsett?
För projektet har totalt 100 000 euro reserverats. I beloppet ingår konstnärsersättningen. Sökanden bestämmer själv konstnärsersättningens storlek och beaktar dess bikostnader i sin kostnadskalkyl. Högklassiga projekt kan genomföras också till mycket låga kostnader.

Projektpenningen ska täcka kostnaderna för genomförandet, såsom produktions- och materialkostnader, kostnader i anslutning till eventuella konstruktioner och teknisk utrustning, kostnader för resor och logi samt den eventuella arbetsgruppens kostnader.

Samtliga arbetskraftsutgifter som direkt hänför sig till projektet täcks med projektpenningen, inklusive sökandens konstnärsersättning. Lönnströms konstmuseum har till exempel inte teknisk personal.

I alla belopp i kostnadskalkylen ska moms och arbetsgivarens bikostnader vara inräknade.

I ansökan ska ingå en bedömning av hur projektets omkostnader fördelas.

Varför ska konstnären själv bestämma konstärsersättningens belopp?
Projekten är av väldigt varierande art, likaså konstnärens roll i dem. Därför får konstnären själv bestämma ersättningsbeloppet och ställa det i relation till övriga projektkostnader. Konstnärsersättningens belopp kan diskuteras senare.

Är konstnärsersättningen skattepliktig inkomst?
Beloppet är skattepliktigt. Museet gör en förskottsinnehållning på beloppet.

En konstnärsgrupp är organiserad som ett andelslag. Kan andelslaget vara sökande?
Ja, men kom i så fall ihåg att en konstnärsersättning till ett andelslag eller en annan sammanslutning innehåller moms. Andelslaget ska således betala moms (24 %) till staten för den konstnärsersättning det mottagit.

Vilka bikostnader för konstnärsersättningen ska ingå i kostnadskalkylen?
Om konstnärsersättningen betalas som lön ska arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter beaktas (se: Arbetsgivarens premier 2018). Det är klokt att reservera omkring 25 procent för bikostnader.

Betalar museet andra utgifter utöver projektpenningen?
Utöver produktionskostnaderna svarar museet enligt sin egen praxis för publikarbetet i samband med projektet (t.ex. texter och översättningar samt konstpedagogiskt arbete), dokumentering (visning på webben eller dokumentering i arkiveringssyfte), kommunikation (t.ex. översättning av informationstexter, tryckkostnader och andra marknadsföringskostnader) och administrering (förutom ekonomiförvaltning också utgifter i samband med planeringsmöten, såsom resor och logi).

Vad lönar det sig att beakta i kostnadskalkylen?

Det lönar sig att inte budgetera för stramt och i stället lämna plats för överraskande utgifter.