Om publikarbete och konstpedagogik

Varför ingår det en konstpedagogisk del i projektet?
Konstpedagogiskt arbete är en viktig del av Lönnströms konstmuseums verksamhet.

Vem planerar den konstpedagogiska delen?

Konstnären och museipersonalen tillsammans. Konstnären kan i sin ansöka berätta om sina tankar om den konstpedagogiska delen eller föreslå en långt utvecklad idé. Det är dock inte nödvändigt att i ansökan ge ett förslag till projektets konstpedagogiska del.

Var genomförs den konstpedagogiska delen?
En förutsättning för projektet är att det åtminstone på museets webbsidor och i Lönnströmmuseernas Galleri finns någonting konstpedagogiskt. Den konstpedagogiska delen kan också vara en fast del av projektet eller till exempel ett separat evenemang eller en liten publikation. Formen är med andra ord fri.

Hur kan publiken följa projektets utveckling?
Det beror på projektet, men publiken ska redan på förberedelsestadiet ges möjlighet att följa projektets utveckling åtminstone via museets webbsidor. Då projektet är slutfört fungerar materialet som webbdokumentation av det genomförda projektet.

Varför ska publiken kunna följa projektets utveckling?

För att konstmuseet dels förvarar konstverk för kommande generationer, dels också dokumenterar sin egen verksamhet och arkiverar den informationen. Då vi exempelvis berättar om projektets olika faser på våra webbsidor lagrar vi samtidigt värdefull information i vårt arkiv.

Hur kan ett projekt dokumenteras på ett intressant sätt?
Dokumenteringen kan ses ur olika perspektiv. Vem dokumenterar, konstnären själv eller någon annan? I vilken form sker dokumenteringen: bilder, text, ljud eller någonting annat? Kan det dokumenterade materialet kanske utnyttjas redan nu?

Vad kan projektets publikarbete handla om?
Det kan bli fråga om guidningar, konstnärsträffar, förmedling av deltagarnas erfarenheter, en särskild temadag eller någonting helt annat. Publikarbetet aktualiseras i alla möten mellan publiken och konsten.

Vad handlar projektkommunikationen om?
Den handlar om allt det material som museet producerar åt publiken. Materialet produceras i nära samarbete med konstnären. Det kan handla om information och marknadsföring, t.ex. affischer och broschyrer, eller om meddelanden per e-post och material på webbsidor. Museet riktar information om sin verksamhet till olika målgrupper, exempelvis massmedierna, publiken och specifika målgrupper för olika projekt.