Om att ansöka

Kan någon annan än en bildkonstnär ansöka?
Sökanden ska vara bildkonstnär eller verksam på bildkonstfältet som konstnär. Sökanden kan också vara en arbetsgrupp. I arbetsgruppen kan ingå aktörer även från andra områden än bildkonst.

Kan en kurator ansöka?
Nej. Sökanden ska föreslå ett bildkonstprojekt som han eller hon själv har skapat och har upphovsrätt till.

Hur görs e-ansökan?
Fyll i ansökan på Lönnströms konstmuseums webbsida (här). Du behöver inte registrera dig för att göra det. Observera att du inte kan spara blanketten och fortsätta att fylla i den senare. Därför rekommenderar vi att du besvarar alla frågor i ett textbehandlingsprogram och sparar filen åt dig själv. Då du är färdig kan du kopiera och klistra in svaren i blanketten.

Använd följande rubriker då du skriver din ansökan med en ordbehandlare:
Förutom kontaktuppgifter:
– Presentation av den som genomför projektet (max. 1 000 tecken)
– Vad har du gjort tidigare (max. 1 000 tecken)?
– Projektets namn
– Projektplan: var, när och hur genomförs projektet?
– Projektets tidtabell
– Hur syns projektet i Raumo?
– Hur kunde den konstpedagogiska delen se ut?
– Hur kan projektet följas på webben?
– Hur dokumenteras projektet?
– Vad förväntar du dig av samarbetet?
– Konstnärsarvodets belopp
– Tidsplan för utbetalning av konstnärsarvodet
– Om det är fråga om en arbetsgrupp, hur fördelas konstnärsarvodet?
– Övrigt att beakta
– Bilagor och länkar

Vi rekommenderar att du som bilaga bifogar åtminstone en meritförteckning och en kostnadskalkyl. Dessutom kan du ge länkar till webbadresser med exempelvis extra material såsom en portfolio, bilder och/eller ljud. Alla bilagor till e-ansökan ska vara i pdf-format och inte större än 1 MB per styck. Sänd till sist iväg ansökan genom att trycka på knappen Skicka. Programmet kvitterar att försändelsen lyckats med ett ”Tack” genast då du sänt iväg den. Du får inte en bekräftelse per e-post. Sänd andra än pdf-bilagor per post till museets kansli: Lönnströms konstmuseum, Syväraumankatu 41, 26100 Raumo. Museet returnerar inte inlämnade bilagor. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Bilagorna ska lämnas in senast den 15 oktober.

Hur lönar det sig att presentera sitt projekt i ansökan?
Presentera dina planer så koncist och ärligt som möjligt. Juryn uppskattar realistiska planer.

När ska ansökan vara framme?
Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 oktober 2018.

Vem väljer projekt?
En jury som utses av styrelsen för Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse gör en framställning till styrelsen om vilket projekt som ska genomföras. Styrelsen fattar det slutliga beslutet.

Hur behandlas ansökningarna?
Juryn bekantar sig med ansökningarna efter att ansökningstiden gått ut. I november kan museets personal vid behov kontakta sökande för att begära tilläggsuppgifter. Vi kan också kontakta utomstående experter i frågor som gäller t.ex. det tekniska genomförandet. Innan det görs kontaktar vi sökanden. Samtliga diskussioner i samband med behandlingen av ansökningarna är konfidentiella och även utomstående experter har tystnadsplikt. Dessa samtal kan med andra ord föras före det slutliga valet av projekt. I de förhandlingar som förs kan man diskutera exempelvis projektets omfattning eller vilken vikt projektets olika delar ges.

När offentliggörs de projekt som genomförs?
De projekt som genomförs offentliggörs vidTeresia Lönnströms födelsedag den 13 december.

Kan en sökande lämna in flera ansökningar?
Ja, förutsatt att varje projektidé är unik.

Kan sökanden använda pseudonym i sin ansökan?
Nej. Lönnströms konstmuseum efterlyser ett konstprojekt som genomförs i samarbete med museet. Sökanden bör kunna visa att han eller hon har tidigare erfarenhet av motsvarande projekt eller åtminstone en realistisk uppfattning av de krav projektet ställer. Enbart en projektidé och en pseudonym berättar ingenting om detta.