IC-98 genomför det första samtidskonstprojektet

Den öppna utlysningen är nu avgjord, och Lönnströms konstmuseums första samtidskonstprojekt åren 2016–2017 genomförs av IC-98, dvs. konstnärerna Visa Suonpää (f.1968) och Patrik Söderlund (f.1974). Styrelsen för Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse som driver museet godkände enhälligt urvalsjuryns förslag till vinnare.

Projektförslaget har sina rötter djupt i IC-98:s konst: Det som var särskilt inspirerande i Lönnströms projekt var att ett museum äntligen har beslutat att avstå från sina väggar. Det öppnar möjligheter att dryfta museets uppgift – och i vidare bemärkelse begreppet tid. Därför beslöt vi att delta just i den första utlysningen. Lönnströms konstmuseums kännbara projektbelopp ger möjligheter att genomföra ett platsspecifikt och, vad varaktigheten beträffar, episkt verk. Vi hade redan länge planerat ett projekt med arbetsnamnet ”Khronos hus”, och det här kändes som rätt tidpunkt att genomföra det.

Khronos hus kommer att vara en typisk finsk gård, en sådan som allt oftare är obebodd. Efter att den lämpliga fastigheten hittats omges den med ett stängsel utan port och lämnas att bebos av tiden för tusen år. Konstnärerna låter tiden göra sitt. Att fastigheten lämnas orörd ska de försöka garantera genom officiella tillstånd och avtal. Förutom att denna tidens hemvist dokumenteras innan den inhägnas kommer hela processen att dokumenteras och publiceras.

Khronos hus utmanar oss att dryfta dels hur tiden utplånar och samtidigt skapar nytt, dels också frågor kring ägande och vilken nytta det ger. I och med projektet blir det också klart om det är möjligt att skapa en zon där både kulturella artefakter och naturens orördhet garanteras för en lång tid framåt och om det är möjligt att helt förbjuda människor från att göra några ingrepp i området. Det som till en början låter enkelt visar sig kanske de facto vara komplicerat: Tänk bara till exempel på offentligt respektive privat ägande, äganderätt och hur den överförs, fredning av områden och nationalparker, hur natur och kultur blandas, avtal, tillståndsprocedurer och i sista hand nationella territorier, funderar Suonpää och Söderlund.

Lönnströms konstmuseum stannade för IC-98:s projektförslag i och med att museet i sin öppna utlysning uttryckligen efterlyste ett projekt där samarbetet mellan konstnärerna och museet spelar en viktig roll i genomförandet. Exempelvis sådana projekt som hade möjlighet att få annan finansiering eller som var planerade i utställningsformat gallrades bort denna gång. Ordförande för stiftelsens styrelse Teea Hyytiä är imponerad av IC-98:s förslag: Vi siktade på ett projekt som skapar någonting som inte tidigare upplevts, någonting nytt som kunde vara betydelsefull för människorna. IC-98 förstummade oss med sitt enkla men innehållsligt väldigt rika projektförslag.

I den första utlysningen som nu slutförts mottog Lönnströms konstmuseum 154 ansökningar. Styrelsen för Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse hade på förhand slagit fast att man i bedömningen av projektförslagen fäster särskild vikt vid hur publiken möter samtidskonsten. Chefen för Lönnströms konstmuseum Jenny Nybom är därför glad över att det segrande förslaget är ett exempel på ett konstverk där publiken inte nödvändigtvis kommer att resa till själva platsen för att titta på den förvärvade fastigheten utan får en tankestimulerande upplevelse av att stifta bekantskap med verkets idé, följa dess utveckling och dryfta alla de varierande frågor som det väcker.

Khronos hus öppnar diskussionsmöjligheter kring frågor som gäller såväl människans liv och miljö som mänskliga institutioner, särskilt museer. Hur kan tidens gång i sig vara ett museitema? För oss handlar projektet lika mycket om själva processen som om resultatet. I alla händelser får Khronos hus oss och alla som upplever verket att ägna naturen, kulturen och samhället en tanke, det vidgar vårs uppfattningar om samspelet mellan dem, berättar Suonpää och Söderlund.

De två konstnärerna i IC-98 får ett gemensamt arbetsstipendium på 30 000 euro samt 70 000 euro för genomförande av projektet.