Diskussionsparken på Kalliokatu

Lönnströms konstmuseet förverkligar i samarbete med konstnärerna Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinen nutidskonstprojektet Diskussionsparken – Spelet om vår gemensamma mark under åren 2018–2020. Diskussionsparken genomförs i Raumo på adressen Kalliokatu 28–30.

Konstnärerna har sökt Raumobor som vill delta i spelet. Målsättningen är dels att spelarnas åldersstruktur motsvarar Raumobornas, men också att de är mångsidigt olika varandra.

Varför valde man att placera Diskussionsparken på Kalliokatu? ”Den blev aktuell under våra diskussioner med grönområdesansvariga Wihertoimi på Raumo stad. Vi studerade platsen och över tio andra platser i Raumo. Kalliokatuområdet intresserade oss på grund av det centrala läget, närheten till invånarna och för att platsen inte är någon park från förut”, berättar konstnärerna. 

De 36 spelare som konstnärerna väljer ut i oktober 2018 får delta i planeringen av Kalliokatuområdet, och bearbetningen kommer att genomföras under somrarna 2019 och 2020.

Öppnandet av parken hölls den 12.9.2020.


  • Facebook
  • Twitter